Suma:
Panel przedni icon
Panel środkowy icon
Kolor przycisków icon
Kolor D-Pad icon
Share/Options Kolor icon
Digital Buttons icon
Hall Effect icon
Sticki i bazy icon
Rings icon
Touchpad icon
Łopatki(AIM Paddles) icon
AIM Grip icon
Lewa Strona Logo/Gamer Tag icon
Prawa Strona Logo/Gamer Tag icon
Touchpad Logo/Gamer Tag icon
Smart Bumpers icon
Silniczki Wibrujące icon