REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO eu.aimcontrollers.com

 • 1

Oznaczenie sprzedawcy

 1. Właścicielem sklepu jest: AILIMITLESS Sp.z oo z siedzibą 18-500 Kolno, Zabiele 184, NIP: PL2910228327, REGON: 363356224, Tel. +48 86 262 58 99, e-mail: [email protected] zwany dalej: Aimcontrollers/Aimcontrollers.com lub Sprzedawca
 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy eu.aimcontrollers.com [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet na podstawie niniejszego Regulaminu [zwanego dalej Regulaminem]. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Klientem [dalej Klientem] może być:
 3. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 4. pełnoletnia osoba fizyczna zarządzająca spółką mającą siedzibę w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 5. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, mająca siedzibę w Polsce lub na terytorium Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji i zaciągania odpowiedzialności w imieniu podmiotu,
 6. małoletni działający za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 7. Regulamin stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy sprzedaży.
 8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Towary dostępne w sklepie są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 13 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.), art. 556 oraz 556 1 do 556 3 Kodeksu Cywilnego (tj. (Dz.U. 2019 poz. 1145, 1495.).
 10. Przed wypełnieniem Formularza Zamówienia lub Formularza Rejestracji i utworzeniem Konta Klient proszony jest o zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację.
 11. W sklepie internetowym istnieje możliwość organizacji promocji na wybrane produkty z oferty sklepu. Zasady dotyczące promocji ustala sprzedawca, który podaje je do publicznej wiadomości na stronie sklepu internetowego.
 12. Ogłoszenia, ogłoszenia sprzedawców, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.).
 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.), do przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi postanowieniami, pierwszeństwo będą miały te postanowienia.
 14. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrych obyczajów mając na uwadze poszanowanie praw człowieka oraz praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • 3

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2. poprzez interaktywne formularze dostępne na stronach Butiku (koszyk klienta),
 3. e-mailem na adres dostępny na stronie Sklepu,
 4. telefonicznie pod numerem wskazanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta oraz odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomości opisującej cel zamówienia. W przypadku podania przez Klienta niepełnych, błędnych lub sprzecznych danych podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu poprawienia błędów.
 6. Wiążące dla stron są informacje widoczne na stronie Sklepu przy zakupionym towarze w momencie składania zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, cech towaru, jego właściwości, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
 7. Informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu.
 8. Składając zamówienie Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru.
 9. Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych krokach realizacji zamówienia:
 10. Po weryfikacji zamówienia Sklep przesyła informację o przyjęciu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 11. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki poprzez przesłanie ich na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres pocztowy wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 12. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem termin realizacji zamówienia liczony będzie od momentu zaksięgowania środków z zamówienia Klienta na rachunku bankowym Sklepu.
 13. Sklep odpowiada wobec Klienta na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, art. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.
 14. Zamówienia podlegające realizacji mogą być anulowane przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.), do czasu wysyłki towaru. .
 15. Klient jest informowany o niedostępności towaru, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie zamówionego towaru lub całego zamówienia.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient pomimo wezwania nie uzupełnił braków niezbędnych do skutecznej realizacji Zamówienia w terminie 7 dni.
 • 4

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
 2. płatność przy odbiorze (za pobraniem),
 3. płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew bankowy),
 4. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayPal (PayPal).
 5. Ceny dostawy określone są w podsumowaniu zamówienia.
 6. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i wysyłka.
 7. W przypadku płatności przelewem płatność musi zostać dokonana w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia zamówienia.
 • 5

Wysyłka towarów

 1. Zamówione towary wysyłane są przez sklep za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
 3. Klient zobowiązuje się do odzyskania wysłanego towaru.
 4. Dans le cas où le destinataire refuse l’envoi et n’achève pas le processus de dédouanement, 10% de frais de restockage ainsi que les frais de couverture des droits de douane seront déduits du montant de la commande.
 • 6

Reklamacje /gwarancja/

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany towar do Sklepu wraz z opisem niezgodności. Adres, na który Klient ma wysłać towar:

AimControllers

Sportowa 11

18-500 Kolno

Poland

Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie koszty wysyłki zwrotnej oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia zwracanych towarów do momentu ich otrzymania przez nas. Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy korzystanie z usługi śledzenia podczas zwrotu towarów do AimControllers. Pamiętaj, aby zwrócić kontroler w oryginalnym opakowaniu, co jest szczególnie ważne, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń produktu. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, upewnij się, że kontroler został zwrócony w pudełku o podobnych wymiarach, np. 20x20x10. Przedmioty wysłane w niestandardowym opakowaniu mogą nie zostać przyjęte, ponieważ przesyłka nie będzie przetwarzana zgodnie z naszymi zasadami.

 1. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 2. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Sklep odpowiada wobec Klienta na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, art. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
 4. W chwili wystąpienia wady Klient może żądać od Sklepu (w ramach gwarancji):
 5. wymiany towaru na nowy;
 6. naprawa towarów;
 7. awans;
 8. odstąpienia od umowy – jeżeli wada jest istotna.
 9. Sklep ustosunkuje się do żądań Klientów w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy prośby Klientów biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
 10. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 11. charakter wady – istotna lub nieistotna;
 12. jeśli produkt był już przedmiotem reklamacji.
 13. Sklep może odrzucić żądanie Klienta wymiany lub naprawy towaru, jeżeli wymiana lub naprawa towaru są niemożliwe (np. z powodu zaprzestania produkcji niektórych części zamiennych lub całości towaru), albo w stosunku do ewentualnego drugiego wezwania, prowadziłoby do nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeżeli szkoda dotyczy pojedynczego przedmiotu o niewielkiej wartości). W takim przypadku sklep zaproponuje alternatywne rozwiązanie.
 14. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia reklamacji. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych Klient może złożyć swoją reklamację np.;
 15. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
 16. za pośrednictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku przy ul. Żelazna 9, 15-297 Białystok bialystok.wiih.gov.pl
 17. Tryb pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określają obowiązujące przepisy prawa (w szczególności ustawa z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).
 18. Toutes les réclamations concernant l’utilisation des Services fournis par la Boutique doivent être envoyées aux adresses indiquées au paragraphe 1 du présent règlement.
 • 7

Droit de rétractation

 1. Un client qui est un consommateur au sens de l’art. 22(1) de la loi du 23 avril 1964 – Code civil (Journal Officiel de 2019 pos. 1145, 1495.), a le droit de résilier un contrat à distance, sans donner de motif, dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception de la Marchandise.

 

 1. Tous les produits AimControllers sont fabriqués à la main selon les spécifications du client. Pour les produits sur mesure, il y a des frais de retour de 10 % pour tous les produits personnalisés.

L’exception est un produit défectueux, auquel cas aucun frais ne sera facturé. Si le produit a été endommagé par le client après notification de rétractation, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer en fonction du coût de la réparation ou du remplacement.

 1. Le Client n’est pas eligible au droit ci-dessus dans les cas suivants :
 2. dans lequel l’objet de la prestation est un élément non préfabriqué, fabriqué selon les spécifications du Client ou répondant à ses besoins particuliers (par ex. une manette personnalisée selon les spécifications du Client) ;
 3. la livraison d’un contenu numérique non enregistré sur un support matériel, si l’exécution de la prestation a commencé avec l’accord exprès du Client avant la date limite de rétractation du contrat et après l’avoir informé par la Boutique de la perte du droit de rétractation du contrat;
 4. dont l’objet de la prestation sont des enregistrements sonores ou visuels ou des programmes informatiques livrés dans un emballage scellé, si l’emballage a été ouvert après la livraison ;
 5. fourniture de services, si le magasin a entièrement exécuté le service avec le consentement exprès du client, qui a été informé avant le début du service qu’après que le magasin a fourni le service, il perdra le droit de résilier le contrat ;
 6. dans lequel l’objet du service sont des articles qui, en raison de leur nature, sont inséparablement liés à d’autres articles après la livraison ;
 7. Pour une résiliation effective du contrat visé au point 1 du présent paragraphe, il suffit que l’Acheteur soumette une déclaration écrite par e-mail ou par courrier, dans le délai imparti de 14 jours à compter de la réception de l’envoi. Le modèle de la déclaration est inclus dans l’annexe n ° 1.
 8. L’Acheteur, en résiliant le contrat, est tenu de retourner les Marchandises avec la Preuve d’Achat ou sa copie dans les 30 jours à compter de la date de rétractation.
 9. Les frais d’expédition des Marchandises retournées sont à la charge de l’Acheteur.
 10. L’Acheteur est responsable de la diminution de la valeur des Marchandises résultant de leur utilisation d’une manière qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des Marchandises.
 11. Le Vendeur garantit le retour du prix des Marchandises et des frais d’expédition des Marchandises à l’Acheteur immédiatement, au plus tard dans les 14 jours.
 12. Le Vendeur rembourse le paiement en utilisant le même mode de paiement que celui utilisé par l’Acheteur, sauf si l’Acheteur a expressément accepté un mode de retour différent, qui n’entraîne pas de frais supplémentaires pour lui.
 13. Si l’Acheteur a choisi une méthode autre que la livraison standard la moins chère proposée par le Vendeur, le Vendeur n’est pas tenu de rembourser à l’Acheteur les frais supplémentaires encourus par lui.
 14. Les retours de Produits lors de la résiliation du contrat, expédiés aux frais du Vendeur ou lors de la livraison, ne seront pas acceptés.
 15. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux Acheteurs qui ne sont pas des consommateurs au sens de l’art. 22(1) de la loi du 23 avril 1964 – Code civil (Journal Officiel de 2019 pos. 1145, 1495.), c’est-à-dire les personnes effectuant des transactions juridiques directement liées à leur activité commerciale ou professionnelle exercées pour leur propre compte – dans leur cas, le droit de résilier le contrat de vente est strictement exclu.
 16. L’Acheteur est responsable de la diminution de la valeur des Marchandises résultant de leur utilisation d’une manière qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des Marchandises.
 • 8

Compte client

 1. Le client peut créer un compte sur le site Web du magasin qui permet des achats personnalisés, la visualisation de l’historique des commandes, la visualisation des statuts des commandes, la modification des données d’expédition, l’accès aux promotions, la simplification du processus de commande.
 2. Le magasin ne facture aucun frais pour le maintien d’un compte client.
 3. Le Client peut créer un Compte en remplissant les formulaires interactifs appropriés contenus sur le site Web de la Boutique.
 4. Après avoir rempli les formulaires interactifs appropriés sur le site Web de la Boutique, un message est envoyé à l’adresse e-mail fournie lors de l’inscription avec des informations sur les prochaines étapes du service de création de compte :
 5. après vérification des données, la Boutique envoie les informations relatives à la création d’un Compte Client à l’adresse e-mail fournie par le Client. Les informations sur la création d’un compte constituent une déclaration du vendeur concernant le démarrage de la fourniture du service de gestion de compte.
 6. Chaque Client peut supprimer le Compte à tout moment, résiliant ainsi le contrat de fourniture du service de tenue de Compte. La suppression de compte peut être effectuée :
 7. en envoyant un e-mail à l’adresse indiquée au paragraphe 1 du présent règlement. L’ e-mail doit contenir des données permettant d’identifier le titulaire du compte et des informations sur la volonté de résilier le contrat,
 8. en nous contactant par courrier à l’adresse indiquée au paragraphe 1 du présent règlement.
 9. Le Client doit garder secret le mot de passe du Compte.
 10. Le magasin peut refuser de l’inscription lorsque les données fournies lors de l’inscription soulèvent des doutes raisonnables quant à la véracité et la fiabilité.
 11. Le contrat de fourniture du service de tenue de Compte est à durée indéterminée, sous réserve de la phrase suivante. Le client peut résilier le contrat à tout moment en contactant :
 12. en envoyant un e-mail à l’adresse indiquée au paragraphe 1 du présent règlement. L’ e-mail doit contenir des données permettant d’identifier le titulaire du compte et des informations sur la volonté de résilier le contrat,
 13. en nous contactant par courrier à l’adresse indiquée au paragraphe 1 du présent règlement.
 14. Le contrat de fourniture du service de gestion de compte est résilié avec effet immédiat au moment de la confirmation des données par la boutique.
 15. Dans des cas justifiés (ex. violation flagrante des dispositions du Règlement par le Client), le Magasin peut résilier le contrat avec un préavis de sept jours.
 • 9

Newsletter

 1. Le client peut donner son consentement volontaire supplémentaire pour envoyer du contenu publicitaire, commercial et marketing ainsi que des informations supplémentaires liées à l’activité commerciale du magasin à l’adresse e-mail indiquée.
 2. La fourniture d’une adresse e-mail pour commander le service de newsletter vaut consentement à l’envoi de contenus publicitaires, commerciaux et marketing ainsi que d’informations complémentaires liées à l’activité commerciale de la Boutique à l’adresse e-mail indiquée.
 3. Après avoir fourni l’adresse e-mail, le client reçoit une confirmation du début de la fourniture des services par voie électronique envoyée par le magasin.
 4. La réception par le client d’un message confirmant le début de la fourniture de services électroniques signifie le moment de la conclusion du contrat.
 5. La prestation de services est gratuite.
 6. L’accès aux services fournis par voie électronique ne nécessite pas que le Client fournisse des données supplémentaires autres qu’une adresse e-mail.
 7. Le contrat pour la fourniture du service de newsletter est à durée indéterminée, sous réserve de la phrase suivante. Le client peut résilier le contrat à tout moment en démissionnant des services fournis par voie électronique par :
 8. en envoyant un e-mail à l’adresse indiquée au paragraphe 1 du présent règlement, l’e-mail doit contenir des données permettant l’identification du Client, et des informations sur la volonté de résilier le contrat,
 9. en nous contactant par courrier à l’adresse indiquée au paragraphe 1 du présent règlement.
 10. Le contrat pour la fourniture du service de Newsletter est résilié avec effet immédiat au moment de la confirmation des données par le magasin.
 • 10

La protection de la vie privée

 1. La Boutique traite les données personnelles des Clients conformément à la loi applicable dans la mesure spécifiée dans la Politique de confidentialité.
 2. L’utilisation du site Web nécessite le traitement des données personnelles du client dans le cadre suivant : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse de résidence, etc. Les données seront traitées par Aimcontrollers.com dans la mesure nécessaire à la conclusion et à l’exécution du contrat. Les données de transaction, y compris les données personnelles, peuvent être transférées à PayLane Sp. z o.o. avec son siège social à Gdańsk à ul. Norwida 4, code postal : 80-280, KRS : 0000227278. dans la mesure nécessaire pour traiter le paiement de la commande. Le client a le droit d’accéder à ses données et de les corriger. La fourniture de données est volontaire et en même temps nécessaire pour utiliser le site Web.
 • 11

Moyens techniques

 1. Afin d’utiliser la boutique en ligne, y compris la visualisation de l’assortiment et la passation de commandes de marchandises, il est nécessaire :
 2. a) un appareil terminal (par ex. ordinateur, tablette, smartphone) disposant d’un accès à Internet et d’un navigateur web tel qu’Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari ;
 3. b) un compte e-mail actif (e-mail);
 4. c) La prise en charge de JavaScript est activée ;
 5. d) accepter l’utilisation de cookies (nécessaires pour passer une commande).
 • 12

Dispositions spéciales

 1. Dans le cadre des services fournis par voie électronique par la Boutique, le présent Règlement constitue le règlement pour la fourniture de services électroniques au sens de l’art. 8 s. 1 de la loi du 18 juillet 2002 sur la fourniture de services électroniques.
 2. Les types et l’étendue des services fournis par voie électronique par la Boutique sont les suivants :
 3. conclure des contrats de vente en ligne – dans le cadre des biens vendus par le magasin,
 4. l’envoi d’e-mails dans lesquels le magasin confirme la réception de la commande, le déroulement de l’exécution de la commande,
 5. Le mode de conclusion des contrats de fourniture de services électroniques :
 6. dans le cadre du contrat de vente en ligne et du contrat de fourniture de services de courrier électronique, dans lequel le magasin confirme la réception de la commande, le déroulement de l’exécution de la commande, – sont spécifiés au paragraphe 3 du Règlement.
 7. Les conditions de résiliation des contrats de vente en ligne sont définies par les dispositions impératives de la loi.
 • 13.

Droits d’auteur

 1. Toutes les photos des marchandises et autres éléments (y compris les textes, graphiques, logos) publiés sur le site Web de la boutique en ligne https://eu.aimcontrollers.com/ sont la propriété du vendeur ou ont été utilisées par lui avec le consentement de tiers qui en détiennent les droits d’auteur.
 2. Il est interdit de copier des photos et autres éléments graphiques et de réimprimer des textes publiés sur le site Web de la boutique en ligne https://eu.aimcontrollers.com/, y compris leur partage sur Internet sans l’autorisation écrite du vendeur ou d’un autre tiers détenant les droits d’auteur sur ceux-ci.
 3. Il est également interdit aux entités externes de télécharger des photos du site Web de la boutique en ligne https://eu.aimcontrollers.com/ et de les utiliser à des fins de marketing et commerciales.
 4. L’utilisation des éléments mentionnés ci-dessus sans le consentement écrit du vendeur ou d’un autre tiers éligible au droit d’auteur est contraire à la loi et peut être à la base de l’engagement de poursuites civiles et pénales contre ceux qui commettent de telles pratiques.
 • 14.

Garantie

 1. Les marchandises proposées dans la Boutique en ligne sont couvertes par une garantie de qualité pour le fonctionnement efficace des marchandises spécifiées dans la Preuve d’achat, qui est fournie par le Vendeur.
 2. La garantie est spécifiée pour une période donnée à compter de la date d’achat des Marchandises (sur la base de la Preuve d’Achat).
 3. Le délai de garantie accordé pour les biens vendus est de 6 mois. Garantie pour les modifications apportées par le vendeur énumérées au par. 4 section 1 de l’annexe 4 du Règlement est à vie.
 4. La période de garantie commence avec l’achat de la marchandise par le premier Client (utilisateur final).
 5. La base de l’exécution gratuite des réparations sous garantie est la preuve d’achat de la marchandise.
 6. Les droits du client en vertu de la garantie accordée expirent automatiquement après l’expiration de la période de garantie.
 7. Tout dommage causé par une manipulation, un stockage, un entretien inappropriés, incompatibles avec les conditions spécifiées par le vendeur et dus à d’autres raisons non imputables au fabricant ou au vendeur, entraîne la perte des services de garantie.
 8. Afin de déposer une réclamation, le Client doit remplir le formulaire de réclamation disponible à l’adresse : https://eu.aimcontrollers.com/pl/warunki-reklamacji/ ou envoyer un protocole de réclamation de garantie rempli à l’adresse e-mail : game@aimcontrollers .com (Annexe n° 3) accompagné de la preuve d’achat.
 9. La réclamation déposée fait l’objet d’une vérification par le Service, qui déterminera si le défaut n’est pas imputable au Client. La plainte sera examinée dans les 14 jours calendaires à compter de sa soumission.
 10. La garantie n’exclut, ne limite ni ne suspend les droits du Client en vertu de la responsabilité du Vendeur pour les défauts physiques et juridiques des marchandises dans la mesure spécifiée dans le Code civil.
 11. Dispositions détaillées concernant la Garantie sont spécifiés à l’annexe 4 du Règlement (conditions de garantie), qui fait partie intégrante du Règlement et du contrat conclu avec le Client.
 • 15

Entrée en vigueur et modifications du Règlement

 1. Le Règlement entre en vigueur le jour de sa publication sur le site Internet de la Boutique.
 2. Le magasin se réserve le droit de modifier le Règlement. Les modifications entrent en vigueur au moment clairement indiqué par le Vendeur, mais au plus tôt 7 jours après leur annonce. Les commandes passées avant l’entrée en vigueur des modifications visées à la phrase précédente seront exécutées dans les conditions en vigueur au moment de leur soumission. Les informations sur les modifications du Règlement seront envoyées au Client à l’adresse e-mail indiquée dans les paramètres du compte.
 3. Sklep przyjmuje do wiadomości, że Klient posiadający konto w serwisie Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, o ile nie wypowiedział umowy z upływem terminu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami mającymi na celu poprawę jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przerwy te odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie ma prawo polskie.