REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

eu.aimcontrollers.com

§1

Określenie Sprzedawcy

 1. Właścicielem Sklepu jest: AIMLIMITLESS Sp. z o.o, z siedzibą w 18-500 Kolno, Zabiele 184, NIP: PL2910228327, REGON: 363356224, Tel. +48 86 262 58 99, E-mail: [email protected], zwany dalej: Aimcontrollers/Aimcontrollers.com lub Sprzedawcą

§2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy eu.aimcontrollers.com [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin]. Sklep prowadzi Sprzedaż na terytorium oraz poza granicami RP.
 2. Klientem [dalej Klient] może być:

 1. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 2. pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
 4. osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.).
 4. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 5. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrany towar z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  towarze, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.).
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

§3

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta),
 2. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie pod numerem podanym w parafie 1 niniejszego regulaminu.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.
 2. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.
 4. Składając zamówienie, Klient, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru.
 5. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:
 6. po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 1. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres pocztowy.
 2. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.
 4. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.), do momentu wysyłki towaru.
 5. Klient informowany jest o braku dostępności towaru w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego towaru albo z całości Zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§4

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:

 1. płatność przy odbiorze (pobranie),
 2. płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),
 3. płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPal (PayPal).

 1. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 3. W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia.

§5

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar wolne od wad.
 3. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego towaru.
 4. W przypadku, gdy odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki i nie zakończy procesu odprawy celnej, ze środków zamówienia zostanie potrącone 10% opłaty manipulacyjnej wraz z należnościami celnymi.

§6

Reklamacje /rękojmia/

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

AimControllers

Sportowa 11

18-500 Kolno

Polska

Należy pamiętać, że klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty przesyłki zwrotnej oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia zwracanych towarów do momentu ich otrzymania przez nas. Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy, aby przy zwrocie towarów do firmy AimControllers korzystać z usługi monitorowania przesyłek.


Należy pamiętać, aby odesłać kontroler w oryginalnym opakowaniu, co jest szczególnie ważne, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia produktu.
W przypadku, gdy nie posiadasz już oryginalnego opakowania, upewnij się, że kontroler został odesłany w pudełku o podobnych wymiarach, np. 20x20x10.
Produkty wysłane w nieregulaminowych opakowaniach mogą nie zostać przyjęte, ponieważ przesyłka nie zostanie przetworzona zgodnie z naszymi zasadami.

 1. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 2. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
 4. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

 1. wymiany towaru na nowy;
 2. naprawy towaru;
 3. obniżenia ceny;
 4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
 3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.

 1. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 2. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;

 1. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
 2. za pośrednictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9, 15-297 Białystok bialystok.wiih.gov.pl

 1. Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

   

 2. Wszystkie produkty AimControllers są wykonywane ręcznie według specyfikacji klienta.
  W przypadku produktów wykonanych według preferencji klienta, obowiązuje 10% opłata za zwrot wszystkich spersonalizowanych produktów.

  Wyjątkiem jest produkt wadliwy, w którym to przypadku opłata nie będzie pobierana.

  Jeśli produkt został uszkodzony przez klienta po zgłoszeniu odstąpienia od umowy, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty w zależności od kosztów naprawy lub wymiany.

 3. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach: 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. kontroler personalizowany pod specyfikację Klienta);
 2. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1. 
 2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 30 dni od daty złożenia odstąpienia.
 3. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. 
 7. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 8. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. 
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§8

Konto Klienta

 1. Klient może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.
 2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta.
 3. Klient może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu.
 4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta:
 5. po weryfikacji danych Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o utworzeniu Konta Klienta. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.
 6. Każdy Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:

 1. wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 2. kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

 1. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 2. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
 3. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:

 1. wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 2. kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

 1. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.
 2. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

§9

Newsletter

 1. Klient może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.
 2. Podanie adresu poczty elektronicznej w celu zamówienia usługi newsletter oznacza zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.
 3. Klient po podaniu adresu email otrzymuje wysłane przez Sklep potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Otrzymanie przez Klienta wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną oznacza moment zawarcia umowy.
 5. Świadczenie usług jest bezpłatne.
 6. Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną nie wymaga od Klienta podania żadnych dodatkowych danych poza adresem e-mail.
 7. Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę rezygnując z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez:

 1. wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu w wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację Klienta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 2. kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
 3. Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

§10

Ochrona prywatności

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie określonym w Polityce Prywatności.
 2. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie :  imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres zamieszkania itd. Dane będą przetwarzane przez Aimcontrollers.com w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

§11

Środki techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na towar, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa JavaScript;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§12

Postanowienia szczególne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:

 1. zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,
 2. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia,
 3. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
 4. w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia, – określone zostały w paragrafie 3 Regulaminu.
 5. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 13. 

Prawa autorskie

 1. Wszystkie zdjęcia towaru oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego https://eu.aimcontrollers.com/ są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. 
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego https://eu.aimcontrollers.com/ w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego https://eu.aimcontrollers.com/ oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 14. 

Gwarancja

 1. Towary oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na Dowodzie zakupu, której udziela Sprzedawca. 
 2. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu Towaru (na podstawie Dowodu zakupu).
 3. Okres gwarancyjny przyznany na sprzedawany towar wynosi 6 miesięcy. Gwarancja na modyfikacje dokonywane przez Sprzedawcę wymienione w par. 4 ust.1 załącznika nr 4 do Regulaminu jest dożywotnia. 
 4. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu towaru przez pierwszego Klienta (użytkownika końcowego).
 5. Podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi dowód zakupu towaru. 
 6. Uprawnienia Klientao z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji. 
 7. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi przez Sprzedawcę oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez Producenta lub Sprzedawcę, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
 8. W celu zgłoszenia reklamacji, Klient powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny pod adresem: https://eu.aimcontrollers.com/pl/warunki-reklamacji/ lub wysłać na adres e-mail: [email protected] wypełniony protokół reklamacyjny z tytułu gwarancji (Załącznik nr 3) wraz z Dowodem zakupu.  
 9. Zgłoszona reklamacja podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej zgłoszenia. 
 10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym.
 11. Szczegółowe postanowienia dot. Gwarancji określa załącznik nr 4 do Regulaminu (warunki gwarancji), stanowiący integralną część Regulaminu i umowy zawieranej z Klientem.

§15

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
 3. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Zalaczniki:

Protokol reklamacyjny produktu