Projekty UE

Zaproszenie do składania ofert z dnia 21.07.2023

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

W ramach postępowania na wykonanie usług przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej dla produktu/produktów przedsiębiorstwa Zamawiającego dokonano wyboru:

Soul and Mind Group sp. z o.o.
Małopolska 8, 60-616 Poznań

 

Firma realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

POIR.03.03.03-20-0005/18 AimControllers Maciej Góralczyk Go To Game World – Ekspansja Aim Controllers na nowe rynki. Wartość projektu 332 400,00 Wartość dofinansowania 282 540,00

W ramach projektu przedsiębiorstwo AimControllers Maciej Góralczyk uczestniczy w programie promocji branży IT/ICT. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez ekspansję eksportową na rynek USA oraz kraje Europy zachodniej tj. Niemcy i Austria. Przedsiębiorstwo planuje poprzez realizację projektu nabyć nową wiedzę i umiejętności donośnie rynków zagranicznych na których będzie realizowało działania oraz pozyskać nowych klientów.

 

AIMCONTROLLERS MACIEJ GÓRALCZYK realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2644/20 pn. „Analiza ryzyka wdrożenia innowacji produktowej w firmie AimControllers Maciej Góralczyk” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2644/20-00 zawartą dnia 09.09.2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest rozwój firmy AIMCONTROLLERS MACIEJ GÓRALCZYK poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej polegającej na przygotowaniu analizy ryzyka wdrożenia innowacji produktowej. 

Wartość projektu  61 500,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  42 500,00 PLN.