WARUNKI GWARANCJI

§1 Określenie Gwaranta

Gwarantem jest: AIMLIMITLESS Sp. z o.o, z siedzibą w 18-500 Kolno, Zabiele 184, NIP: 2910145742, REGON: 363356224, Tel. +48 86 262 58 99, E-mail: [email protected]

§2 Postanowienia ogólne

 1. Klient jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca z Gwarantem czynności prawnej.
 2. Gwarancja jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez Gwaranta.
 3. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.
 4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§3 Warunki gwarancji

 1. Klient składając reklamacje z tytułu gwarancji powinien przedłożyć potwierdzenie zakupu (np. paragon, fakturę vat, umowę, potwierdzenie zamówienia). Dokument może być kserokopią.
 2. Klient składając reklamacje z tytułu gwarancji powinien skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
 3. Roszczenia z tytułu gwarancji powinny zostać złożone w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od momentu wykrycia wady.
 4. Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z dokładnym opisem niezgodności. Klient winien odesłać towar na adres podany w paragrafie 1 z dopiskiem „Reklamacja z tytułu gwarancji”. 
 5. W przypadku wysyłki reklamowanego towaru w okresie pierwszych 90 dni od dnia dostarczenia towaru Klientowi, koszty wysyłki do Gwaranta ponosi Gwarant(maksymalnie do 12€). W przypadku wysyłki produktu, po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, koszty przesyłki do Gwaranta, ponosi Klient
 6. Gwarant ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi będącemu konsumentem nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Gwarant.
 8. Klient może zażądać od Gwaranta:
 1. wymiany towaru na nowy;
 2. naprawy towaru;
 3. Gwarant ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Gwarant rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
 1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
 3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 1. Gwarant może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.).
 2. Usunięcie wady, wymiana towaru na nowy lub naprawa towaru trwa do 30 dni.
 3. W przypadku podania przez Klienta niepełnych, sprzecznych, bądź niejasnych informacji Gwarant skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie Gwaranta, reklamacja zostaje odrzucona.

§4 Zakres oraz wykluczenia gwarancji

 1. Gwarancji dożywotnej podlegają następujące elementy towarów:
 1. lakier umieszczony na kontrolerze,
 2. guziki na kontrolerze,
 3. smart triggery,
 4. smart bumpery,
 5. AIM sticks(tzw. stick-drift, który występuje w kontorlerach objęty jest gwarancją tylko 90 dni),
 6. AIM łopatki.
 1. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, lub uszkodzenia powstałe na skutek niepoprawnego użytkowania towaru, w szczególności spowodowane uderzaniem kontrolera, rzucaniem nim, czy też powstałe w skutek poddawania go nadmiernemu naciskowi.
 2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania towaru w celach komercyjnych, zarobkowych, związanych z działalnością gospodarczą.

Załączniki:

Protokol reklamacyjny produktu